About Us

Data wydania: 31.05.2023 r.


KLAUZULA INFORMACYJNAdla Klientów Labada Adrianna Korman i osób działających w ich imieniu.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”), Labada Adrianna Korman  informuje:


1.Administratorem Państwa danych osobowych jest Labada Adrianna Korman, ul. Świętokrzyska 27e/4, 80-180 Gdańsk.NIP: 5833464766, REGON: 523734830. Kontakt pod numerem 530-819-205 lub e-mail: labada.poczta@gmail.com.

2. Cel przetwarzania danych osobowych
Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu:
1) zawarcia i wykonania umów, w szczególności w związku z prowadzoną korespondencją lub w celu podjęcia
czynności na Państwa żądanie w celu zawarcia takiej umowy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),wykonania ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z przepisów prawa np. realizacji żądań organów ścigania, organów kontroli i na potrzeby postępowań sądowych, wystawienia i przekazania faktur,prowadzenia ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej, a także do realizacji innych obowiązków nałożonych na Administratora na mocy przepisów powszechnie obowiązujących (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
2) dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, obrony przed tymi roszczeniami,
marketingu bezpośredniego produktów i usług Administratora co stanowi prawnie usprawiedliwiony interes
Administratora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji powyższych celów.
3. Kategorie przetwarzanych danych osobowych
Zakres przetwarzanych danych osobowych obejmuje dane identyfikacyjne, kontaktowe, wykonywana funkcja, w
szczególności: imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail.
4. Okres przetwarzania danych osobowych
Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu lub przez okres niezbędny
do korzystania z nich w celu, dla którego zostały zebrane, a zatem przez czas trwania umowy oraz przez okres
ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczenia, którego źródłem jest umowa, nie krócej jednak niż okres przedawnienia
tego roszczenia.
5. Dostęp do danych osobowych
Dane osobowe będą przekazywane podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Administratora, uczestniczącym w wykonaniu czynności w ramach prowadzonej przeze mnie działalności lub działającym na moje zlecenie, tj.:
dostawcom usług, systemów, narzędzi i programów IT oraz podmiotom obsługującym te systemy, narzędzia i
programy; dostawcom usług hostingowych; dostawcom usług księgowych, rachunkowych, prawnych, podatkowych. Ponadto, dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, jeśli taki obowiązek wynika z przepisów prawa.
6. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich
Dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO.
Administrator zapewnia przy tym wymagane do tego właściwe zabezpieczenia.
7. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
Dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu czynności, w tym profilowaniu.
8. Prawa osób, których dane dotyczą
Przysługują Państwu następujące prawa: prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (jeżeli
podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO), prawo dostępu do własnych danych osobowych, żądania
ich sprostowania, przenoszenia, ograniczenia przetwarzania, usunięcia (co nie dotyczy danych, których usunięcie jest
niemożliwe z uwagi na przepisy prawa).


Polityka prywatności

LOGO Labada Adrianna Korman

Zarezerwuj wizytę

530819205

Polityka prywatności

Regulamin

Obsługiwany obszar: Gdańsk i okolice, Gdynia, Sopot, Pruszcz Gdański, Rumia, Reda, Tczew

Mapa strony

KONTAKT

 

Bądź ze mną w kontakcie:

Poniedziałek- Niedziela

7:00 – 20:00

e-mail: labada.poczta@gmail.com

tel. 530819205

CENNIKI BADAŃ

DLA PACJENTA

Napisz e-mail

Zadzwoń do mnie

LABORATORIUM REALIZUJĄCE BADANIA

 
 
 

2023 © LABADA. Wszystkie prawa zastrzeżone.

 

2023 © Synevo. Wszystkie prawa zastrzeżone.

DANE FIRMY:

 

LABADA

Adrianna Korman

Gdańsk

NIP: 5833464766

REGON: 523734830

 

 

Ponad 2 tysiące rutynowych oraz zaawansowanych testów diagnostycznych w ofercie.

 

Szybkie testy na grypę typu A i B, Covid oraz RSV.

 

Opatrunki, zastrzyki, ściąganie szwów, kroplówki.

Strona www stworzona w kreatorze WebWave.

ZAPISY ONLINE

LABORATORIUM SYNEVO GDAŃSK